Regulamin

1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez działalność gospodarczą jednoosobową MAZUR INVESTMENTS STEFANIA GROMADZKA na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie streetstock.pl 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu streetstock.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. 2. Definicje Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio: • Operator - jednoosobowa działalność gospodarcza MAZUR INVESTMENTS STEFANIA GROMADZKA, Bolesława Chrobrego 3/7, 44-109 Gliwice, NIP: 969-10-67-772, REGON: 243523296. • Serwis streetstock.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą streetstock.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej streetstock.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora; • Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie; • Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem • Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie; • Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu • Regulamin – niniejszy regulamin; 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym. 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy. 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty dodania Ogłoszenia. 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. 6. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem. 7. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych. 8. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia. 9. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część. 10. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu streetstock.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody MAZUR INVESTMENTS STEFANIA GROMADZKA i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów MAZUR INVESTMENTS STEFANIA GROMADZKA Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie streetstock.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu streetstock.pl, w tym charakterystycznych elememateriałów wymaga każdorazowo zgody i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów MAZUR INVESTMENTS STEFANIA GROMADZKA. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu streetstock.pl , w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody MAZUR INVESTMENTS STEFANIA GROMADZKA 4. Ogłoszenia - Konto 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta 2. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu streetstock.pl Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane informacje. 3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje. 4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie. 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia. 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] 9. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] 10. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie streetstock.pl wymaga a. wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu streetstock.pl w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) b. dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. 11. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może nieodpłatnie odświeżyć Ogłoszenie za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu. 12. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte. 13. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia. 14. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z serwisu 15. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Streetstock.pl nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. 16. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część. 17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem. 18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji. 19. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta. 20. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: a. powszechnie uznane za obraźliwe, b. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, c. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, d. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów, e. wprowadzające w błąd. 5. Odpowiedzialność operatora 1. Operator nie odpowiada za: a. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, b. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, c. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych, d. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji, e. usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera. 2. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi. 3. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu Streetstock wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Streetstock od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika. 6. Postępowanie reklamacyjne 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć. 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: [email protected] 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta. 7. Regulamin usług płatnych 1. Usługi sprzedaży oferowane w serwisie są dodatkowymi funkcjonalnościami (świadczeniami), dostępnymi jedynie w formie elektronicznej na stronie streetstock.pl. 2. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu streetstock.pl. 3. Klientem jest użytkownik który dokonał zakupu dowolnego świadczenia. 4. Regulamin serwisu w każdej chwili może ulec zmianie, jednak użytkownicy zostaną o tym poinformowani. 5. Kanałem płatności jest wybrany sposób zapłaty za wybrane świadczenie. 6. Regulamin dostępny do odczytu jest w formie elektronicznej w serwisie streetstock.pl. 7. Użytkownik przed zakupem dowolnego świadczenia jest zobowiązany do akceptacji regulaminu. 8. Zawarcie umowy odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego świadczenia, wybranie kanału płatności przez użytkownika i uiszczenia płatności za jego pomocą. 9. Dostępnymi kanałami płatności w serwisie są m.in: Przelew, BLIK oraz Direct Billing. 10. Ceny każdego świadczenia dla każdego kanału płatności są jawne, i dostępne przy formularzu dokonywania płatności. 11. Ceny świadczeń mogą różnić się ceną zależnie od wybranego kanału płatności. 12. Kanał płatności Direct Billing jest obsługiwany przez firmę SimPay 13. Przed dokonaniem zakupu tym kanałem płatności należy zapoznać się i zaakceptować regulamin umieszczony na stronie płatności. 14. Aby dokonać zakupu świadczenia tym kanałem, należy wysłać wiadomość SMS o treści i numerze określonym pod formularzem płatności. 15. By aktywować zakupione świadczenie należy wpisać otrzymany kod zwrotny w odpowiednie miejsce w formularzu dokonywania płatności. Gdy kod będzie poprawny, świadczenie zostanie przydzielone automatycznie, a rachunek zostanie obciążony kosztami. 16. W przypadku nieotrzymania lub otrzymania błędnego kodu zwrotnego użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji na stronie zamieszczonej pod formularzem płatności. 17. Serwis streetstock.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzoną wiadomość SMS. W tym przypadku użytkownik nie może ubiegać się o zwrot środków. 18. Kanał płatności Przelewów, BLIK jest obsługiwany przez firmę Przelewy24. 19. Po uiszczeniu opłaty serwis streetstock.pl automatycznie przyznaje klientowi świadczenie. 20. W przypadku nie otrzymania świadczenia z ewidentnej winy pośrednika, użytkownik ma prawo zgłosić reklamację na stronie zamieszczonej pod formularzem płatności. 21. W przypadku gdy klient nie chce otrzymywać informacji o promocjach lub nowościach w serwisie ma prawo do zrezygnowania z ich otrzymywania poprzez wysłanie wiadomości na email kontaktowy podany na stronie. 22. Z uwagi na fakt, że streetstock.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, mogą wystąpić czasowe problemy z dostępnością. Jeśli z ewidentnej winy serwisu klient nie otrzyma właściwego świadczenia, ma prawo zgłosić reklamację na email znajduący się w zakładce „Kontakt”. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez serwis w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania maila. 23. Klient otrzymuje świadczenia w czasie uiszczenia opłaty i od tej chwili może czynić nieodwracalne zmiany w działaniu serwisu, w konsekwencji czego traci możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. 24. W przypadku gdy klient takich zmian nie poczynił, może złożyć oświadczenie poprzez kontakt mailowy podany w pkt. 7.22 w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. Zgłoszenie powinno zostać rozpatrzone przez serwis w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania maila. 25. Korzystając z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 26. Ceny świadczeń w serwisie streetstock.pl w każdej chwili mogą ulec zmianie. 27. Zamówienia przyjmowane są całą dobę, 7 dni w tygodniu, a świadczenia realizowane są automatycznie w chwili uiszczenia opłaty. 28. Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest Stefania Gromadzka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAZUR INVESTMENTS STEFANIA GROMADZKA, Bolesława Chrobrego 3/7, 44-109 Gliwice, NIP: 969-10-67-772, REGON: 243523296. 8. Postanowienia końcowe 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Streetstock.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne. 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Streetstock.pl Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Streetstock.pl Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Streetstock.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres.

Logowanie Rejestracja Regulamin Polityka prywatności Kontakt Pomoc Rangi Promowania